Wspólnik Kancelarii BPK, r.pr. Adam Borowski, powołany przez Prezydenta Miasta Białegostoku do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki „Stadion Miejski” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

„Stadion Miejski” Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną przez Miasto Białystok do realizowania zadań własnych w zakresie tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i obsłudze obiektu sportowego pod nazwą „Stadion Miejski”.

Do zadań Spółki należy między innymi:

  1. budowa i bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego w Białymstoku
  2. zarządzanie Stadionem, w szczególności: administrowanie i wynajmowanie powierzchni, prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej, przeprowadzanie okresowych przeglądów, utrzymanie w porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku oraz terenu nieruchomości, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów, wykonanie bieżącej konserwacji i napraw, usuwanie awarii i ich skutków, zawieranie umów o dostawy, roboty i usługi oraz kontrola prawidłowości wykonania tych umów
  3. organizowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych i innych przy współpracy z Miastem Białystok, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

http://www.stadion.bialystok.pl/o-nas/spolka