Kancelaria BPK specjalizuje się w skomplikowanych, często bezprecedensowych, procesach sądowych. Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w sporach prawnych dotyczących m.in.: transakcji zagranicznych, sporów wspólników spółek handlowych, w tym legalności aktów korporacyjnych (uchwał ZW/WZ), rozliczeń instrumentów pochodnych (opcji walutowych, transakcji terminowych, swapów procentowych), odpowiedzialności managerskiej i korporacyjnej, procesu budowlanego (robót budowlanych) czy postępowań o wydanie orzeczenia w „trybie wyborczym”.