Opracowujemy i wdrażamy specjalistyczne szkolenia prawnicze dla najbardziej wymagających odbiorców. Odbiorcami prowadzonych przez naszych prawników szkoleń byli m.in.:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
Agencja Rozwoju Regionalnego w Warszawie,
Agencja Rozwoju Mazowsza,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
Podlaska Komenda Wojewódzka Policji,
Mazowiecki Urząd Pracy,
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie,
Starostwo Powiatowe w Sierpcu,
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,
Urząd Miasta Międzyrzecz Podlaski,
Urząd Miasta Świdnica,
Urząd Miasta Wałbrzych,
Urząd Miasta Świebodzice,
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Szczecinie,
Mazowiecki Wojewódzki Zarząd Dróg,
Główny Inspektorat Sanitarny,
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
Ministerstwo Gospodarki,
Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Tematyka szkoleń:
Wydawanie decyzji administracyjnych,
Postępowanie administracyjne w praktyce organu administracji publicznej,
Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie wydatkowanych środków publicznych,
Zamówienia publiczne,
Finanse publiczne,
Swoboda działalności gospodarczej,
Postępowanie podatkowe oraz kontrola podatkowa,
Podatki, opłaty, dopłaty i niepodatkowe należności publicznoprawne,
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych i niepieniężnych,
Drogi publiczne i zasady korzystania z pasa drogowego,
Ochrona przyrody i środowiska,
Gospodarowanie odpadami,
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
Gospodarowanie nieruchomościami,
Organizacja i finansowania placówek oświaty, instytucji naukowo-badawczych i szkolnictwa wyższego,
Postępowanie awansowe – stopnie i tytuł naukowy.
Szkolenia indywidualne organizujemy zarówno w Białymstoku, jak i w siedzibie zamawiającego.